RF komponenter

Många komponenter bidra till en framgångsrik sändning och mottagning av en RF-signal. Med komponenter menas här främst sändare och mottagare, men även ledningar och kontakter samt annan utrustning exempelvis jordning, åskledare, amplifierande, dämpare, och så vidare. Bild 1 visar de viktigaste komponenterna som tas upp här.

Bild 1: RF komponenter

Sändarenhet

I diagrammet ovan representeras sändaren som en enhet till vilken kommer in data som ska överföras. Sändaren genererar en växelström signal som oscillerar cirka 2,4 eller 5 miljarder gånger per sekund. Därefter modifierar sändaren signalen så att den kan bära data. Den modifierade signalen transporteras till antennen.

Närmare kan en sändare illustreras som en enhet med fler komponenter, se bilden nedan:

Bild 2: Sändare och mottagarenhet

Insignalen definieras med rätt amplitud eller effektnivå, Ju högre signalens amplituden är desto längre avstånd kan signalen färdas. Insignalen och bärvågen som genereras i generatorn modifieras i en modulator. Därefter skickas den modifierade signalen till antennen.

Effektgenerator (Intentional radiator, IR)

En effektgenerator genererar radiofrekvensenergi, det vill säga RF-signaler. Reglerings organisationer såsom FCC begränsar mängden effekt som tillåts att genereras av en effektgenerator (IR). Uteffekten från en effektgenerator är summan av alla komponenter från sändaren till antennen, men inte antennen själv. Kraften i IR mäts i milliwatt.

Antenn

En antenn ger två funktioner i ett kommunikationssystem:

  • När den är ansluten till sändaren förbereder den modifierade signalen för överföring och därefter dirigerar/strålar de RF-vågor bort från antennen.
  • När den är ansluten till mottagaren, tar antennen de RF-vågor och omvandlar växelströmssignalen till bitar och bytes.

Det är känd att RF-vågor anländer till mottagaren med mindre amplitud därmed behovet att förbättra signalstyrkan eller uteffekten.

Bild 3: Signalens effekt vid sändare och mottagare

Det finns två sätt att öka uteffekten från en antenn:

  • Den första är att generera mer effekt vid sändaren.
  • Den andra är att rikta eller fokusera RF-signalen mot specifik mottagarantenn.

Mottagarenhet

Mottagaren tar emot bärvågssignalen och översätter de modulerade signalerna till ettor och nollor. Sedan skickar mottagarantennen dessa ettor och nollor till datorn i form av elektriska signaler.