2,4 GHz kanaler

En frekvensband (en samling av flera frekvenser) kan delas upp i flera kanaler. Varje kanal identifieras med ett nummer och tilldelas ett frekvensintervall inom samma band. Till exempel 2.4 GHz band delas i 14 kanaler och varje kanal får ett visst frekvensintervall.

Bild 1: 2,4 GHz band och dess kanaler

Observera att varje kanal tilldelas en specifik frekvens ifrån varandra, varför det mellanrum? Signalerna är som starkast just i mitten av mellanrummet och inte i kanterna, se bilden nedan:

Bild 2: Mittfrekvens

Ideellt ska signalens bandbredd bredda sig mindre än själva kanalen så att signalerna inte trampar på varandra, se bilden nedan:

Bild 3: Signalens bandbredd bör vara mindre än kanalbredd

Men i verkligheten överlappar trådlösa signaler med varandra eftersom varje signal egentligen utsträcker sig genom fyra kanaler! Studera bilden nedan där två signaler överlappar varandra, men inte i mitten:

Bild 4: Signalers överlapp

2,4 GHs kanaler

ISM-frekvensband för 2,4 GHz delas upp i 14 kanaler, numrerat 1 till 14. Med undantag för kanal 14 är kanalerna åtskilda 5 MHz från varandra:

Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Frekvens  2,412  2,417  2,422  2,427  2,432  2,437  2,442  2,447  2,452  2,457  2,462  2,467  2,472  2,484

Användning av kanalerna avgörs bland annat moduleringsteknik såsom DSSS eller OFDM. DSSS kräver att varje kanal är 22 MHz bred och OFDM kräver 20 MHz. Kanalerna placeras 5 MHz från varandra vilket resulterar i att kanalerna överlappar varandra. Det resulterar i störningar och signaldeformeringar.

Bild 5: 2,4 GHz med DSSS signalmodulering

Även om ISM 2,4 GHz bandet delas upp i 14 kanaler, används olika antal kanaler i olika länder. Till exempel begränsar FCC användning till 11 kanaler medan ETSI tillåter 13 kanaler och Japan tillåter att alla 14 kanaler. Det vanligaste arrangemanget är att endast använda kanalerna 1, 6 och 11, som inte överlappar varandra alls.

Härnedan en tabell som visar frekvensuppdelning för 2,4 GHz band:

Kanal ID Frekvens  GHz USA  (FCC) Sverige
1 2.412  x x
2 2.417 x x
3 2.422 x x
4 2.427 x x
5 2.432 x x
6 2.437 x x
7 2.442 x x
8 2.447 x x
9 2.452 x x
10 2.457 x x
11 2.462 x x
12 2.467 x
13 2.4172 x
14 2.484