Våglängd

En RF-signal i form av en växelström ändrar kontinuerligt mellan positiv och negativ spänning. En våglängd är avståndet mellan de två successiva toppar eller två på varandra följande dalar av ett vågmönster. Med andra ord är en våglängd det avstånd en RF-signal faktiskt färdas under en och samma tidsperiod.

Bild 1: Våglängd

RF-signaler används i trådlös kommunikation eftersom de kan utbreda sig med ljusets hastighet (299 792 458 mps). Radiovågor har våglängd (λ) mellan 1 mm till 1000 km och en frekvens (f) mellan 300 Hz till 300 GHz. Radiosändningar görs i frekvensområdena 10 kHz och 500 Mhz.

Det är väldigt viktigt att förstå att det finns ett omvänt förhållande mellan våglängd och frekvens. En förenklad förklaring är att ju högre frekvens, desto kortare våglängd eller lägre frekvens desto längre våglängd. Till exempel:

  • 300 GHz till 430 THz ger 700 till 380 nm våglängd
  • 30 KHz till 3 GHz ger 1 km till 10 cm våglängd
Bild 2: RF signalers våglängd

EM-vågors egenskaper

Våglängd, frekvens, utbredningshastighet och periodtid relateras till varandra och uttrycks matematiskt i en referensformel:  c =  λ* f mps och f = 1 / T

Från referensformeln kan härledas f = c / λ.  och  λ = c / f

  • Frekvens, ( f, uppmätt i Hertz eller Hz)
  • våglängd (λ, Mätt i meter eller m)
  • ljusets hastighet (c, vilket är ett konstant värde av 300 000 000 m / sek )
  • Vid beräkningar av våglängder används ljusets hastighet avrundat till 300 000 km per sekund och frekvenser i kHz (per sekund). Det ger våglängden i meter.

Den ovan matematiska sambandet kan illustreras grafiskt med hjälp av bilden nedan där avståndet mellan vågtoppar eller vågdalar är vågens våglängd. Våglängden kan också mätas mellan vilka två punkter som helst i vågen, men i referens till 360 grader.

Bild 3: Våglängden kan mätas mellan vågtoppar eller dalar