Amplitud och fas

En ytterligare egenskap hos en RF-signal är dess amplitud. I enkla termer kan amplituden beskrivas som signalens styrka eller intensitet. När vi diskuterar trådlösa överföringar refererar vi ofta till hur stark eller svag en signal är. Om vi observerar en RF-signal med hjälp av ett oscilloskop, representeras amplituden av de positiva vågtopparna och negativa vågdalarna i sinuskurvan.

Bild 1: RF signalers amplitud

I den ovanstående bilden kan du se att symbolen λ representerar våglängden och symbolen a representerar amplituden. Den första signalen har toppar och dalar med större magnitud, vilket betyder att den har en högre amplitud än den andra signalen.

När vi diskuterar signalstyrkan i ett trådlöst LAN (WLAN), används termen ”sändningsamplitud” eller ”mottagningsamplitud”. Sändningsamplituden är styrkan i watt som signalen har när den sänds från radiosändaren. Om vi till exempel ställer in en åtkomstpunkt (AP) för att sända med 50 milliwatt (mW), så är detta sändningsamplituden.

Kablar och anslutningar kan dämpa sändningsamplituden, medan de flesta antenner förstärker den. När en radiomottagare tar emot en RF-signal, kallas den mottagna signalstyrkan ofta för mottagningsamplitud.

Olika RF-tekniker kräver olika nivåer av sändningsamplitud. Till exempel kan AM-radiostationer överföra smalbandsignaler med upp till 50 000 watt effekt. Radiosignaler som används i de flesta inomhus 802.11-åtkomstpunkter har en sändningsamplitud som varierar mellan 1 mW och 100 mW.

Fas

Bild 2: RF signal fas

Fas är inte bara en egenskap hos en enskild RF-signal, utan det beskriver förhållandet mellan två eller flera signaler som delar samma frekvens. Fas innefattar förhållandet mellan amplituden hos topparna och dalarna hos två vågor. Fas kan mätas i avstånd, tid eller grader. Om topparna hos två signaler med samma frekvens inträffar exakt samtidigt och i samma riktning sägs de vara ”i fas”. Å andra sidan, om topparna inte inträffar exakt samtidigt eller i samma riktning, sägs de vara ”ur fas”.

Det är viktigt att förstå ändringarna i signalernas amplitud när de är i fas eller ur fas, särskilt när flera RF-signaler tas emot. Signaler som är i fas kombinerar sina amplituder, vilket resulterar i en betydligt starkare signal. Om två RF-signaler är 180 grader ur fas, kommer de att släcka ut varandra och den effektiva signalstyrkan blir noll. Detta visar hur fasen hos signalerna har en kumulativ effekt. Fasskillnaden mellan två signaler är också avgörande för att förstå fenomenet multipath inom RF.