FM och fas modulering

Frekvensmodulering (FM) eller Frekvens-Shift Keying (FSK)

FSK är en nuläge tillståndsteknik där en viss frekvens kan representera en 0 bit och en annan frekvens kan representera en 1 bit. Ändringar i frekvensen bestämmer data som överförs. När mottagningsstationen samplar signaler under symbolperioden bestämmer den frekvensen för bärvågen och beroende på frekvensens värde kan stationen bestämma det binära värdet.

Bild 1: Frekvensmodulering

Bilden ovan visar hur en bärvåg kan moduleras med hjälp av frekvensmodulering. Den snabbare frekvensvågen tolkas som en binär 1, och den långsammare frekvensvågen tolkas som en binär 0. FSK används i några av de äldre implementeringarna av 802.11 trådlösa nätverk.

Fasmodulering eller Phase-Shift Keying (PSK)

Bild 2: Fasmodulering

PSK varierar signalens fas för att representera binärdata. PSK kan vara en övergångsteknik där ändring i signalens fasen kan representera en 0 bit och ingen ändring kan representera en 1 bit eller vice versa. PSK kan också vara en nuläge tillståndsteknik.

PSK-tekniken används i stor utsträckning för radiosändningar enligt 802.11-2012-standarden. Normalt samplar mottagningsstationen signalen under symbolperioden, jämför fasen hos den aktuella samplingen med föregående sampling och bestämmer skillnaden. Denna grad av skillnad används för att bestämma bitvärdet.

Mer avancerade versioner av PSK kan koda flera bitar per symbolperiod. I stället för att använda två faser för att representera de binära värdena kan man använda fyra faser. Var och en av de fyra faserna kan representera två binära värden (00, 01, 10 eller 11) istället för en (0 eller 1), vilket förkortar överföringstiden. När mer än två faser används, kallas detta för multipla fasmodulering (MPSK).